நிர்வாகம்

ஆலய  திருப்பணிச்சபை

President
Kandiah Neelakandan
Tel:2371100 (O), 0712723456(M)

Deputy President
S.U.Chandrakumaran
Tel:2688088 (O), 0716893068(M)

Vice Presidents
Dr.Aruthirumurugan
S.Dhanabalaa
S.Gnanasundaram
Dr.Murugesu Kathirgamanathan
S.Nadarajah
M.Pavalakanthan
V.Selvaratnam
(Miss) M.Sivakumari
S.Sivalingam
S.Viswalingam

Joint Secretaries
S.Raghavan
Tel;2595668 ®, 777751290(M)
Pulavar A.Thirunavukkarasu J.P
Tel: 023 250802, 0771125349(M)

Joint Treasurers
Mrs. A. Kailasapillai
S.Ramakrishnan
V.Kandasamy

Asst. Secretaries
S.Kugathasan
S.Thirulingeswaran

Asst. Treasurers
T.Sanakan
S.Kandasamy

நம்பிக்கை பொறுப்பாளர் சபை

Board of Trustees
Chairman
M.Thavayogarajah
Tel: 2697334 (R), 0777786686(M)

Vice Chairman
S.Brindhavananathan

Secretary
S.Raghavan
Joint Secretary (Ex-Officio)

Joint Treasurers
Mrs.A. Kailasapillai
S.Ramakrishnan
V.Kandasamy

Other Members
President(Ex-Officio)
Deputy President (Ex-Officio)
Pulavar A.Thirunavukkarasu J.P
(Joint Secretary (Ex-Officio))

V.Kailasapillai

S.Subramaniam Chettiar
(Rep. New Kathiresan Temple)
S.Rajendran
(Rep. Old Kathiresan Temple)
S.Thiyagarajah (S.T.R)
E.Annalingam
S.T.S. Arulanantham