அடிக்கல் நாட்டு விழா

எமது ஆலயத்தில் 17.04.2017 அன்று அடிக்கல் நாட்டு விழா இடம்பெற்றது